Firma Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi zodpovedne. Vážime si Vašu dôveru a usilujeme sa chrániť pred zneužitím, stratou alebo falšovaním osobných údajov.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás obzvlášť dôležitá. V súlade s novým všeobecným nariadením o ochrane údajov GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 (v Rakúskej republike) a v súlade so zákonnými ustanoveniami by sme Vás radi informovali o zhromažďovaní, spracovaní a použití údajov našou spoločnosťou.

Vaše údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame iba v rámci právnych predpisov. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje výlučne pre používanie webovými stránkami, ktoré ponúkame. Nevzťahuje sa na webové stránky iných poskytovateľov služieb, na ktoré odkazujeme iba prostredníctvom odkazu.

Pri používaní našej webovej stránky zostávate v anonymite, až pokiaľ nám dobrovoľne neposkytnete osobné údaje. Osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, ak je to potrebné na využívanie služieb ponúkaných na webovej stránke, najmä v prípade pracovných ponúk. S Vami poskytnutými údajmi budeme zaobchádzať dôverne. Bez Vášho výslovného súhlasu nebudeme poskytovať žiadne osobné údaje, pokiaľ to nie sme zo zákona povinní urobiť. Chceli by sme však zdôrazniť, že prenos údajov na internete môže mať za následok zneužitie alebo sfalšovanie Vašich údajov tretími osobami.

Podľa rakúskeho zákona o ochrane údajov v znení neskorších predpisov o ochrane údajov z r. 2018 berte prosím na vedomie, že prenos údajov cez internet môže podliehať bezpečnostným medzerám. Úplná ochrana pred zneužitím tretími stranami nie je možná.

© V prípade rozmnožovania, kopírovania, distribúcie, výmeny, predaja, ako aj zverejňovania obsahu chráneného autorskými právami bez súhlasu majiteľa práv, môže byť udelená pokuta až do výšky 10,000 EUR.

Určité osobné a kontaktné informácie (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo atď.) a informácie o Vašom vzdelaní (osvedčenia, diplomy, certifikáty a iné dokumenty), ako aj zručnosti a skúsenosti získané na predchádzajúcich pozíciách v rámci profesionálnej kariéry, je potrebné poskytnúť v rámci Vášho životopisu. Všetky tieto a ďalšie relevantné informácie nám poskytujete na účel spracovania ponuky práce prostredníctvom spoločnosti Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH.

V rámci procesu online registrácie od Vás spoločnosť Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH nebude požadovať, aby ste poskytli „citlivé údaje“. Sem patria údaje o etnickom pôvode, rasovom, politickom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdraví alebo sexuálnom živote. Ak zverejníte tieto informácie dobrovoľne, súhlasíte s tým, že spoločnosť Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH spracováva a používa tieto údaje len na uvedené účely t.j. na sprostredkovanie práce. Vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH ukladá Vaše údaje prenášané v priebehu online aplikácie a informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch do databázy žiadateľov, na vyhodnocovanie a spracovávanie registrácií a odoslanie zazmluvneným zákazníkom/spoločnostiam. Ďalej súhlasíte s tým, že údaje, ktoré poskytnete, sa uchovajú v našej databáze registrovaných žiadateľov pre budúce možnosti sprostredkovania práce, a to aj v prípade, že Vám prvotne nebude sprostredkovaná práca. S Vašim súhlasom ukladáme Vaše osobné údaje v súlade s GDPR po dobu 3 rokov.

Vaše údaje nebudeme predávať tretím nezazmluvneným stranám. Vyplnenú online registráciu vyplníte iba Vy osobne a dobrovoľne a odovzdáte ju spoločnosti Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH. Okrem toho súhlasíte s tým, že údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s touto online registráciou, sa spracujú príslušným personálnym zamestnancom v Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH a použijú na účely prijímania zamestnancov.

Podľa § 17 Zákonu (Rakúskej republiky) o GDPR máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase s použitím osobných údajov. Odstúpiť, zmeniť alebo odvolať udelený súhlas môžete kedykoľvek bez udania dôvodu a s okamžitou účinnosťou. Máte právo kedykoľvek a bezplatne zrušiť svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašic h uložených osobných údajov. Žiadosť je možné podať neformálne, poštou, e-mailom, faxom alebo ústne. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte túto e-mailovú adresu: datenschutz@arbeiterring.at.

Prevádzkovateľ/ poskytovateľ webovej stránky zhromažďuje údaje o prístupoch na stránku a ukladá ich ako „Server-Logfiles“ (serverové logfiles). Zhromaždené údaje sa používajú iba na štatistické hodnotenia a na zlepšenie webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej stránky si však vyhradzuje právo spätne skontrolovať serverové Logfiles, ak existujú konkrétne náznaky nezákonného použitia.

Náš web používa tzv. cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom zariadení pomocou prehliadača. Cookies používame, aby bola naša ponuka pre užívateľov atraktívna. Niektoré cookie súbory zostanú na Vašom zariadení, kým ich neodstránite. To nám umožňuje rozpoznať Váš prehliadač pri najbližšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás informoval o nastavení súborov cookie a povoliť to iba v jednotlivých prípadoch. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Naša webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a na ňom sa ukladajú. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti Vašu IP adresu. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch prevedie na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije zmienené informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Adresa IP prenášaná Vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača. Upozorňujeme, že je možné, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) a so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google. Nasledujúci odkaz vás presmeruje k príslušnej stránke: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Osobné údaje tretím stranám spravidla neposkytujeme. Osobné údaje sa môžu poskytnúť iba ak ste na našej webstránke súhlasili s použitím údajov. Prístup k elektronickým údajom a registráciám je povolený iba osobám priamo povereným personálnym procesom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne alebo e-mailom na:

Arbeiterring Personalbereitstellung GmbH
Hauptplatz 32
9100 Völkermarkt

E-Mail: datenschutz(zavináč)arbeiterring.at

Naša spoločnosť Vám rada elektronicky alebo písomne poskytne informácie o údajoch, ktoré o Vás máme uložené.

Mit 17.12.2023 tritt das Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) in Kraft. Diese „EU-Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden" gibt Mindestvorgaben für den Schutz von HinweisgeberInnen (sog. Whistleblowern) vor. In Hinblick dessen wurden interne Meldestellen eingerichtet damit Missstände, welche in den Geltungsbereich des HSchG fallen, vertraulich gemeldet werden können.

Für Deutschland: mitteilung_de@kwb.net

Für Österreich: mitteilung_at@kwb.net